Internationaal webinar over de mensenrechten van de bahá’ís in Iran

Den Haag, 3 maart 2021 – Vrijdagmiddag 26 februari jl. heeft het Bureau Public Affairs van de Nederlandse bahá’í-gemeenschap op uitnodiging van de NGO Human Rights Without Frontiers (HRWF) deelgenomen aan een webinar over de mensenrechten in Iran. Ons werd de gelegenheid geboden om de illegale onteigening van landbouwgronden en de verwoesting van eigendommen van de bahá’ís in het dorpje Ivel aan de orde te stellen. Hiermee beogen we een bijdrage te leveren aan de internationale campagne om druk uit te oefenen op de Iraanse overheid om deze gronden terug te geven aan de rechtmatige eigenaren.

Na enkele inleidende woorden over de mensenrechtensituatie in Iran door de voorzitter van HRWF de heer Willy Fautré en een korte schets waarin HRWF zich sterk maakt voor mensenrechten door de heer Hans Noot lieten zeer hoogwaardige panelleden hun licht schijnen over deze schrijnende situatie. Zo deelde de heer Jos Douma, Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig ambassadeur voor Nederland in Teheran, een persoonlijk verhaal hoe hij voor het eerst een bahá’í ontmoette die taxichauffeur was maar die een professor aan de universiteit bleek te zijn die zijn vak niet meer mocht uitoefenen vanwege het feit dat hij bahá’í is. Nu werkte hij als taxichauffeur om nieuwe nieren voor zijn zieke vrouw te kunnen kopen. De heer Douma maakte kenbaar dat Nederland op internationaal niveau grote inspanningen verricht voor mensenrechten, waaronder die van de bahá’ís in Iran, en hij schuwde niet om deze flagrante mensenrechtenschendingen tijdens dit webinar aan de kaak te stellen.


Dhr. Jos Douma, Speciaal gezant voor religie en levensovertuiging

Tweede Kamerlid voor het CDA, de heer Martijn van Helvert, hield een 40-tal deelnemers uit minstens een dozijn verschillende landen waaronder India, Brazilië, Finland, Canada, Zwitserland en uiteraard ook Nederland, voor dat hij deze situatie aan de Iraanse ambassadeur in Nederland heeft voorgelegd. Zijne Excellentie de heer Ali Reza Kazemi Abadi gaf aan nog nooit van deze schending te hebben gehoord, maar zegde de heer Van Helvert toe navraag te zullen doen in Teheran bij zijn regering en met een antwoord terugkomen. Martijn van Helvert heeft samen met de SGP en de CU een initiatiefnota geschreven om de vervolging van christenen in de wereld en overige religieuze minderheden een halt toe te roepen en daar actie in te ondernemen als parlement. Na de komende verkiezingen van de Tweede Kamer hoopt hij graag terug te komen om zijn werk op dit terrein af te maken.


V.l.n.r.: Myra Koomen, Bureau Public Affairs Bahá’í-gemeenschap Nederland; prof. Björn Hoops, Universiteit Groningen; Karlijn van der Voort, Bureau Public Affairs Bahá’í-gemeenschap Nederland; en Martijn van Helvert, CDA, Tweede Kamer

Mevrouw Karlijn van der Voort schetste namens het Bureau Public Affairs wat de gevolgen zijn van deze onteigeningen in Ivel. De boeren wiens land door de overheid is afgenomen, wonen al generaties lang in dit dorpje in het noorden van Iran. Al sinds het ontstaan van het Bahá’í-geloof in het midden van de negentiende eeuw worden de bahá’ís in Iran vervolgd, maar deze vervolging is hevig toegenomen met de Islamitische Revolutie in 1979. Ook in Ivel worden de bahá’ís al vele jaren vervolgd. Zo werden in 2010 werden de huizen van zo’n 50 bahá’í-families met bulldozers vernietigd. De bahá’ís hebben deze schendingen al die tijd voorgelegd aan de juridische instanties, maar afgelopen najaar oordeelden de hoogste instanties in Iran dat de onteigeningen niet illegaal waren omdat de eigenaren bahá’í zijn.

Professor privaatrecht en gespecialiseerd in het onteigeningsrecht aan de Universiteit Groningen, de heer Björn Hoops benaderde deze situatie vanuit een internationaal juridisch perspectief en schetste waarom de Iraanse autoriteiten deze onteigeningen niet als illegaal zien, omdat het volgens het Iraanse rechtssysteem legaal is bezittingen van bahá’ís te onteigenen. Internationaal gezien schendt Iran echter wel degelijk vele normen en wetten door de onteigeningen te baseren op religieuze discriminatie en niet de daarvoor benodigde waarborgen in acht te nemen.

Internationale druk uitoefenen op Iran, om deze situatie die indruist tegen het internationale recht recht te trekken, is dan ook zeer belangrijk.

Het webinar is voorafgegaan door een publicatie van een interview met Karlijn van der Voort en professor Hoops. U kunt dit interview hier lezen. Het webinar is opgenomen en kan hier worden teruggekeken.