Algemeen Nut Beogende Instelling
De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde is voor behoud van de ANBI-beschikking. Een dergelijke instelling moet haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten op haar internetsite openbaar maken. Het doel ervan is het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Voor kerkgenootschappen gelden een aantal ontheffingen.

Naam van de instelling: Bahá’í-gemeenschap Nederland (Statuten, artikel 1)
Soort instelling: Kerkgenootschap, KvK 50416014
Vestigingsadres: Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag

Doelstelling (Statuten, artikel 2)
Het doel van de Gemeenschap is het bevorderen en het hooghouden van de geestelijke, opvoedkundige en menslievende leringen van duurzame broederschap, stralend geloof, verheven karakter en onbaatzuchtige liefde, zoals deze zijn geopenbaard in het leven en de uitspraken van alle Profeten en Boodschappers van God, de Stichters van wereldgodsdiensten, en waaraan nieuwe scheppende kracht en universele toepassing voor deze tijd werd gegeven door het leven en de leringen van Bahá’u’lláh.

Meerjarig beleidsplan 2016-2021

Bestuur (Statuten, artikelen 3 en 7)
Bahá’í-gemeenschap Nederland wordt op nationaal niveau bestuurd door de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’ís van Nederland en op lokaal niveau door Plaatselijke Geestelijke Raden. Een Geestelijke Raad is een bestuurscollege met negen kiesgerechtigde leden van de Bahá’í-gemeenschap. De verkiezing vindt jaarlijks plaats tijdens de jaarvergadering waarbij de kiesgerechtigde leden bij geheime stemming hun stem uitbrengen. De leden van de Geestelijke Raad kiezen uit hun midden de volgende functionarissen: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voorzitter
De voorzitter van de Geestelijke Raad leidt de vergaderingen.

Vice-voorzitter
De vice-voorzitter van de Geestelijke Raad treedt op als vervanger van de voorzitter.

Secretaris
De secretaris van de Geestelijke Raad treedt op in uitvoerende zin als vertegenwoordiger met uitzondering van de financiële zaken.

Penningmeester
De penningmeester van de Geestelijke Raad treedt op in uitvoerende zin als vertegenwoordiger betreffende de financiële zaken.

Namen van de bestuurders
Als kerkgenootschap geldt een ontheffing van deze publicatieplicht.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur (de Geestelijke Raden) zijn onbezoldigd. De medewerkers van het nationaal secretariaat werken bezoldigd volgens de salariscategorie secretariaatsmedewerker. Medewerkers op landelijk, plaatselijk en buurtniveau werken in beginsel als vrijwilliger. Voor benoemde, onbezoldigde functies is er een recht op een vergoeding van gemaakte onkosten of in sommige gevallen de forfaitaire vergoeding.

Verslag activiteiten (Verkort jaarverslag 2019-2020)
De activiteiten van de Nationale Geestelijke Raad en de Plaatselijke Geestelijke Raden worden vastgelegd in jaarverslagen. De periode van verslaglegging loopt van 21 maart t/m 20 maart.

Financieel, balans
Als kerkgenootschap geldt een ontheffing van deze publicatieplicht.

Financieel, staat van baten en lasten (Verkorte staat 2021-2022)
Giften worden alleen aanvaard van leden van de Bahá’í-gemeenschap.

Financieel, toelichting (Statuten, artikel 5, Verkorte toelichting 2021-2022)