Bijdragen aan sociale transformatie – reflecties op Bahá’í-deelname aan discourses

DEN HAAG, 4 december 2018 (BWNS) – Vertegenwoordigers van een aantal nationale bahá’í-gemeenschappen kwamen recentelijk bijeen in het Bahá’í-wereldcentrum in Haifa, Israël, om te reflecteren op de afgelopen jaren waarin ervaring is opgedaan over het leren deelnemen aan de discourses in de samenleving. De Bahá’í World News Service greep de gelegenheid aan om groepen vertegenwoordigers te interviewen over de ervaringen en inzichten die zij opgedaan hebben in dit inspanningsgebied. Luister naar een van deze gesprekken in het verhaal van deze week.

Het volgende persbericht, dat later deze maand wordt gepubliceerd, zal een interview bevatten over een specifieke discourse die steeds gangbaarder wordt in landen wereldwijd: de rol van religie in de samenleving.


De Bahá’í-gemeenschap streeft ernaar bij te dragen aan de bevordering van het gedachtegoed door haar deelname aan de discourses in de samenleving. Melkwegen, schilderij IX uit Kronkelingen, door Mark Tobey, 1976. ©2018 Landgoed van Mark Tobey / Artists Rights Society (ARS), New York. Bron: moma.org.

In de afgelopen jaren hebben nationale en regionale bahá’í-instellingen systematisch deelgenomen aan discourses in de samenleving, zoals migratie en integratie, sociale cohesie, de eenheid van ras, de rol van religie in de samenleving en klimaatverandering, om er maar een paar te noemen.

Luister naar een podcast over deelname aan de discoursen in de samenleving op news.bahai.org/podcast.

De uitdrukking ‘deelname aan de discourses in de samenleving’ wordt meer en meer gebruikt om de betrokkenheid van de bahá’í-gemeenschap te beschrijven in de uiteenlopende gesprekken die gericht zijn op sociale verbetering. Deze gesprekken vinden plaats op verschillende niveaus. Individuen kunnen bijdragen aan discourses in hun beroepen of vakgebieden. Vele individuen en gemeenschappen raken betrokken bij gesprekken over zaken die van vitaal belang zijn voor hun buurten en dorpen. Niet-gouvernementele organisaties die geïnspireerd zijn door de bahá’í-leringen dragen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale en economische ontwikkeling, bij aan discourses die verband houden met hun inspanningen. De formele betrokkenheid van de bahá’í-gemeenschap bij onderwerpen die verband houden met het welzijn en de vooruitgang van de samenleving wordt respectievelijk bevorderd op nationaal en internationaal niveau door bureaus externe betrekkingen en door de Bahá’í International Community.

‘Er zijn gesprekken die overal in de samenleving plaatsvinden, waaraan verschillende mensen deelnemen’, legt Vahid Vahdat uit Brazilië in de podcast uit. ‘Je hebt overheidsfunctionarissen, je hebt de media, je hebt religieuze gemeenschappen, je hebt lokale organisaties, nationale organisaties, Ngo’s en ze houden zich allemaal bezig met specifieke onderwerpen. Hoe bevordert onze samenleving de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen? Hoe gaan we om met vooroordelen? Hoe bewerkstelligen we verenigde samenlevingen? Dus als bahá’í-gemeenschap nemen we deel aan deze gesprekken.’


Ida Walker (tweede van rechts), die voor het Bureau Externe Betrekkingen van Australië werkt, spreekt in een seminar over sociale cohesie met deelnemers uit het hele land. De bijeenkomst werd vorige week gehouden op het terrein van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Sydney.

Ongeacht de setting, bahá’ís leren om inzichten en ervaringen bij te dragen die relevant zijn voor de diepgaande uitdagingen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd. Daarbij streven ze naar een houding van nederigheid, een oprecht gesprek aan te gaan, ruimhartig relevante bahá’í-principes bij te dragen en te leren met en van andere gelijkgestemde individuen en groepen. ‘Het gaat niet alleen om de ideeën van de bahá’ís, het gaat over iedereen in de samenleving die probeert om dit denken te bevorderen en het traject van de uiteindelijke ontwikkeling van de mensheid een klein beetje te veranderen en dat na verloop van tijd stapsgewijs te doen’, merkt Ida Walker uit Australië op. Deze opvatting over deelname aan discourses gaat over samenwerking, medewerking en inclusie. ‘Het vereist de deelname van elk lid van de samenleving’, voegt Saba Detweiler uit Duitsland eraan toe. ‘En door deel te nemen aan gesprekken met verschillende mensen, met verschillende organisaties, zal ons gemeenschappelijk begrip uitdrukking vinden in actie. En actie kan verschillende vormen aannemen’.

Inspanningen van bahá’ís om bij te dragen aan de bevordering van het gedachtegoed vinden hun oorsprong in het allereerste begin van de geschiedenis van het Geloof. Bahá’u’lláh, een gevangene en balling in Edirne en later in Akko, sprak de heersers van zijn tijd aan. Hij zette verstrekkende geestelijke principes uiteen en schreef over een scala aan onderwerpen met inbegrip van kwesties die voor de toenmalige wereldleiders van groot belang waren. Enkele voorbeelden: hij riep op tot de vestiging van internationale vrede en ontwapening en de afschaffing van de slavernij, prees de voordelen van een representatieve overheid en daagde heersers uit om gepaste aandacht te schenken aan de rechten en de waardigheid van de armen. Een ander voorbeeld is ‘Abdu’l-Bahá’s grondige analyse van de Perzische samenleving in een verhandeling, geschreven in 1875, die op grote schaal is verspreid aan het volk van Iran, over de voorwaarden die zouden leiden tot de vooruitgang en welvaart van de natie.

Sinds de oprichting in 1948 heeft de Bahá’í International Community (BIC) consequent gestreefd naar constructieve bijdragen aan internationale discourses bij de Verenigde Naties. Van meet af aan bevorderde BIC de vooruitgang van vrouwen en de opvoeding van meisjes, waarbij de laatste een belangrijk gespreksonderwerp werd in ontwikkelingskringen vanaf de jaren tachtig en sindsdien een strategische focus bij ontwikkelingsinspanningen. Wereldburgerschapseducatie is een ander onderwerp dat door BIC ter sprake is gebracht en dat ook een algemeen erkend element is geworden in de inspanningen van de VN om onderwijs te bevorderen. Tegenwoordig neemt BIC deel aan tal van discourses, waaronder de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

In deze podcast interviewt mevrouw Detweiler uit Duitsland een groep bahá’í-vertegenwoordigers over de ervaring van de bahá’í-gemeenschap met het bijdragen aan discourses op nationale en internationale podia: Rachel Bayani van het BIC-kantoor Brussel, Vahid Vahdat uit Brazilië en Karl Wightman uit het Verenigd Koninkrijk.

Bron: https://news.bahai.org/story/1298/