Geschriften
homeVerdiepenGeschriften

Geschriften

Bahá'í-teksten zijn voor iedereen beschikbaar. In het Nederlands zijn tal van werken van de Báb, Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá en Shoghi Effendi verkrijgbaar. De originele teksten zijn oorspronkelijk in het Perzisch of het Arabisch geschreven. 

De werken van Bahá'u'lláh zijn talrijk en zeer divers. Sommige teksten hebben een mystieke achtergrond en zijn in bloemrijke taal geschreven. Andere zijn directe verklaringen over moraal en ethiek. Het gehele oeuvre van Bahá'u'lláh varieert van leringen op geestelijk en sociaal vlak, gebeden en brieven tot aan poëtische werken. Zijn teksten - behalve de gebeden - worden tafels (in het Engels tablets)genoemd. Enkele voorbeelden van beschikbare bahá'í-literatuur:

Het Heiligste Boek (Kitáb-i-Aqdas)
Het boek waarin Bahá'u'lláh de wetten en instellingen omschrijft, die de basis vormen voor een toekomstige, verenigde en in vrede levende wereldbeschaving.

Tafelen van Bahá'u'lláh
Een verzameling Tafelen die Bahá´u´lláh openbaarde na de Kitáb-i-Aqdas. Deze Tafelen bevatten profetieën, waarschuwingen en bijkomende verordeningen met betrekking tot de eerder geopenbaarde wetten.

Bloemlezing uit de geschriften van Bahá'u'lláh
Een verzameling van representatieve passages uit de geschriften van Bahá'u'lláh over uiteenlopende thema’s.

Het Boek van Zekerheid
Een van de eerste en belangrijkste werken van Bahá'u'lláh. Hierin omschrijft Hij de eenheid van alle godsdiensten, het gebruik van symbolische taal in de diverse heilige boeken ter wereld en het goddelijk doel van de geschiedenis der mensheid.

Verborgen woorden
Een van de eerste openbaringen van Bahá'u'lláh. De essentie van religie wordt in 153 korte poëtische verzen uiteengezet.

Gebeden
Gebeden nemen een belangrijke plaats in. ‘Bidden is met God spreken’, zegt 'Abdu'l-Bahá. De belangrijkste bahá'í-gebeden zijn geschreven/geopenbaard door de Báb, Bahá'u'lláh en 'Abdu'l-Bahá. Enkele voorbeelden:

Zeg: o God, mijn God! Tooi mijn hoofd met de kroon van gerechtigheid en mijn slapen met het sieraad van rechtvaardigheid. Gij zijt waarlijk de Bezitter van alle gaven en weldaden.
Bahá'u'lláh

Is er iemand die moeilijkheden wegneemt buiten God? Zeg: Ere zij God. Hij is God. Allen zijn Zijn dienaren en allen houden vast aan Zijn gebod.
De Báb

O God! Leid mij en bescherm mij; verlicht de lamp van mijn hart en maak mij een schitterende ster. Gij zijt de Machtige en de Krachtige.
'Abdu'l-Bahá