Bestuurstelsel
homeVerdiepenBestuursstelsel

Bestuurstelsel

Het Bahá'í-geloof kent een bijzonder bestuurstelsel, dat is opgebouwd in lagen. Het ontwikkelt zich op het eerste niveau in plaatsen waar meer dan negen bahá'ís wonen. In die plaats wordt door de bahá'ís eens per jaar een PGR gekozen, een Plaatselijke Geestelijke Raad. Deze raad, die uit negen personen bestaat, verricht alle taken die van belang zijn voor de bahá'í-gemeenschap op lokaal en soms ook regionaal niveau. De  verkiezing vindt plaats zonder kandidaatstelling vooraf. De bahá'ís kiezen degenen die zij geschikt achten voor de PGR.

Op landelijk niveau worden de bahá'í-zaken behartigd door de NGR, de Nationale Geestelijke Raad. Deze raad wordt net als de PGR eens per jaar gekozen tijdens de Nationale Conventie en bestaat eveneens uit negen leden. Ook hier is geen kandidaatstelling vooraf. Degenen die de raad kiezen zijn vooraf als afgevaardigde in de diverse Nederlandse regio’s gekozen.

De leden van alle NGR’s in de wereld kiezen eens per vijf jaar in Israël de negen leden van het Universele Huis van Gerechtigheid, het hoogste bestuursorgaan binnen het Bahá'í-geloof.

Naast de bestuurlijke tak kent het Bahá'í-geloof een raadgevende tak. Raadgevers (voor alle continenten) worden door het Universele Huis van Gerechtigheid benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij adviseren het Universele Huis over diverse aangelegenheden, maar overleggen ook met nationale raden over zaken die voor de ontwikkeling en de bescherming van het Bahá'í-geloof van belang zijn. De raadgevers benoemen in alle landen hulpraadsleden, die hen bijstaan en die een adviserende rol vervullen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.